تبلیغ نویسی درس چهارم، علاقه ی منطقی

تبلیغ نویسی درس چهارم، تحریک علاقه منطقی خریدار

در درس قبلی، راجع به توجه و نحوه به دست آوردنش در تبلیغ نویسی صحبت کردیم. و در تبلیغ نویسی درس چهارم، از تحریک علاقه منطقی صحبت خواهیم کرد. بعد از جلب توجه که با تیتر و تصاویر صورت میگیرد، چند مرحله دیگر میماند که این مراحل با هم یک فرمول خاص را تشکیل میدهند. فرمولی که بیشتر شبیه راض است و اکثر تبلیغ نویسان یا اطلاعی از آن ندارند و یا علاقه ای به بیانش ندارند. یادتان باشد، شنیدن دروس فقط اطلاعات به شما اضافه میکند و اتفاق دیگری نخواهد افتاد. شما باید تمرینهایی که در هر درس به شما داده میشود را انجام دهید تا مهارت شما افزایش یابد. پس لطفاً آنها را انجام دهید.

برای مشاهده محتوای این مطلب بایستی اشتراک ویژه تهیه کنید.

About The Author