نمونه تبلیغات های اثر خاص

نمونه تبلیغات

نمونه های تبلیغاتی که تا به حال توسط مجموعه اثر خاص ساخته شده است.
دیدن نمونه تبلیغ هم به تبلیغ نویسان کمک میکند دقیق تر تحلیل و بررسی کنند؛
و هم به سفارش دهندگان کمک میکند بهتر تصمیم بگیرند.

اولین نمونه تبلیغات تعمیرات خودروی آقای عباس پور

نمونه دوم: کرمان موتور

نمونه تبلیغ سوم: نمایشگاه مبل و فرش

نمونه تبلیغ شرکت فراگیر گستر

یک نمونه دیگر تبلیغ از همین مجموعه